Found Money in ATM

שאלה: מצאתי כסף במכשיר כספומט עמדתי כרבע שעה ואף אחד לא הגיע, המקום הוא ברשות הרבים במקום שרוב האנשים הגרים שם הם נכרים, מה לעשות. תשובה: מותר להשתמש בכסף, ואין… Read more »

Debt – not requested

כבוד הרב שליט”א. לפני שלשה חודשים הייתי מספר פעמים במכון עסוי רפואי שבו קיבלתי טיפול רפואי מאנשים שרוצים להתמחות לאותו עניו [סטא’ז]. אותו מכון גובה כל פעם סכום סמלי ביותר… Read more »