Work on Chol Hamoed – Davar Ha’aved

לכבוד בית ההוראה שלום ברצוני לשאול אתכם שאלה הנוגעת לעבודתי בעיקר בימי החגים. אני מנהלת חשבונות במקום עבודה אשר בו עובדים כ 120 אנשים אשר רובם אינם שומרים תורה ומצוות…. Read more »

Tzitzis – Geniza?

שאלה: האם ציצית קרועה חייבת גניזה? תשובה: מעיקר הדין בגד הציצית או הטלית וכן פתילי הציצית אינם חייבים בגניזה, ולכתחילה אין לזורקם בידים לאשפה, אולם אם ממילא נפסדו ונזרקו לאשפה… Read more »

04/03/2010

Found Money in ATM

שאלה: מצאתי כסף במכשיר כספומט עמדתי כרבע שעה ואף אחד לא הגיע, המקום הוא ברשות הרבים במקום שרוב האנשים הגרים שם הם נכרים, מה לעשות. תשובה: מותר להשתמש בכסף, ואין… Read more »

Debt – not requested

כבוד הרב שליט”א. לפני שלשה חודשים הייתי מספר פעמים במכון עסוי רפואי שבו קיבלתי טיפול רפואי מאנשים שרוצים להתמחות לאותו עניו [סטא’ז]. אותו מכון גובה כל פעם סכום סמלי ביותר… Read more »

Touching Tree on Shabbos

שאלה: האם מותר בשבת לנגוע בעץ תשובה: עץ שכאשר נוגעים בו הוא מתנדנד אסור לגעת בו, אך אם אינו מתנדנד אין איסור לגעת בו. מקורות: שו”ע או”ח סי’ שלו ס”א… Read more »

04/03/2010