For donations Click Here

תפילת הדרך באמצע נהיגה

ע”ד שאלתו האם מותר לנהוג ברכב ובאותו הזמן לומר תפילת הדרך או עכ”פ לשמוע מאחר תפילת הדרך.

תשובה: וזה ברור שיש טרחה גדולה להפסיק את הרכב ולומר תפילת הדרך, וכמ”ש השו”ע סי’ צ”ד סע’ ד’ שאם קשה לו עכוב הדרך מתפלל דרך הילוכו ע”ש. אבל מצד שני יש לומר שכיון שאוחז בהגה ונוהג, הרי זה דומה למה שכתב השו”ע סי’ צ”ו שאסור לאחוז דבר שמטרידו. אלא שנראה שמי שמפריע לו עכוב הדרך לא צריך להקפיד בדבר הזה כי יותר מטריד האדם העכוב ממה שמפריע לו שיש דבר שמחזיק בידו. וכן נראה ממה שהתירו לו בסי’ צ”ד כמה דברים שנראים כזלזול בתפילה בגלל שמפריע עכוב הדרך. המורם מזה שיתפלל אדם תפילת הדרך בזמן שנוהג ואין צורך להפסיק הרכב כי דבר זה יטרידו מן הכוונה.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *