For donations Click Here

היתר של בעלה בעיר כשהבעל נשוי עם נכריה

ע”ד שאלתו האם יש היתר של בעלה בעיר כשהבעל נשוי עם נכריה.

תשובה: לכאורה ההיתר של בעלה בעיר מציל מאיסור יחוד הוא חידוש באשה יהודיה וגם רק באשה כשרה, אבל כל שהיא נכריה או פרוצה היא לא מפחדת שבעלה בעיר. וכן מפורש בגמ’ ששנים גברים מותר להתיחד עם אשה רק בזמן שהם כשרים, ואם כן מוכח שכאשר אנו עוסקים באנשים פרוצים לא שייך שיזהרו. וכן הדין כאן שאנו עוסקים באשה פרוצה או נכריה, לא שייך לומר שתזהר אם בעלה בעיר.

וכן מבואר בדבר הלכה מהדו”ק סי’ ז’ הערה כ”א בשם צור יעקב שאסור היחוד עם נכריה שבעלה בעיר משום שאינו משמרה לזנות שלא בפניו. ואף שכאן הבעל הוא יהודי, אבל כיון שהוא פרוץ דינו כמו נכרי שאינו משמר את אשתו לזנות שלא בפניו.

Join the Conversation

2 Comments

  1. מה הדין בבעלה בבית? האם בזה אומרים אימת בעלה עליה?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *