ע”ד שאלתו שיש עמוד שעשוי מביטון שהוא הולך לאורך הסוכה ומחזיק את הסכך, אם יש להחשיב דבר כזה כסכך פסול וממילא אסור להעמיד את הסכך בסכך פסול.

הנה מפורש בר”ן וריטב”א סוכה כ”א ב’ שנוהגים לסכך על גבי כתלים ולא חוששים לזה מאיסור של מעמיד בדבר שפסול לסכך. והסברא הוא שאין אדם טועה לסכך בכותלי הבית ע”ש. ואף אנו נאמר בעמודי ביטון שהם מחזיקים את הבנין שהם דברים ברורים שהם פסולים לסכך שהרי משתמשים בהם כל השנה בדיוק כמו כתלים של הבנין.

ובספר הסוכה בעמ’ של”ב שהם מלואים לפרק ט’ בסי’ ס”ט הביא מחלוקת הפוסקים לענין מעמיד בשאר פסולים ודייק מן הר”ן וריטב”א הנ”ל שמעמיד נאמרה גם בשאר פסולי סכך, ואף שבעיטור משמע לא כך, פסק שם כמו הר”ן והריטב”א וכדברי השדה חמד אסיפת דינים מערכת סוכה סי’ ב’ אות ז’. אמנם לענין עמוד ביטון נראה שכיון שעיקרו הוא ביטון, אף שיש בתוכו גם ברזל שמחזיק אותו שיהיה חזק ואיתן, אבל החומר העיקרי הוא חומר של כתלים ואבנים. ולכן נראה שאין בו חשש של מעמיד בדבר המקבל טומאה. וכן ראיתי שכתב בספר החזון איש. ולכן נראה להקל בעמוד ביטון וכן המנהג פשוט להקל להעמיד את הסכך על גבי עמודי ביטון, אף שהם הולכים לאורך הסוכה.

Tags: Orach Chaim Succah

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged The Laws of the Sukkah Orach Chaim Succah or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *