בדבר שאלתו, שיש בעירו גוי אחד המקפיד לשמור שבע מצוות בני נח, ומדקדק בהם הרבה, וביקשו עתה שילמדנו את עניני שבע מצוות אלו טעמיהם ודקדוקיהם, האם מותר לעשות כן או שאף זה בכלל לימוד תורה לעכו”ם.

הנה בפשטות היה נראה שהדבר מותר, דזה שייך לז’ מצוות שהצטוו בהם, ואם לא ילמדום כיצד ידעו לקיימם, אמנם בינותי בספרים ומצאתי שכתב המהרש”א בחגיגה דף יג כתב שאין מוסרים לגויים טעמי וסודי ז’ מצוות ב”נ, וא”כ יצא הדבר לאיסור, וישתדל לדחותו באופן שלא יגרום לחילול שם שמים.

Tags: Gentile Yoreh Deah

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Stumbling block (Lifnei iver) Gentile Yoreh Deah or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *