בענין ששאל, שיש בקהילתו אדם הפרוץ קצת ומרננים עליו שהוא חשוד על כמה עריות, ורצו כמה מטובי הקהל לקוראו לעלות לתורה בפרשת עריות שבאחרי מות, ומתוך כך יתעורר לחזור בתשובה, וכת”ר חושש שדבר זה ירחיקנו יותר.

דבר זה מבואר בספר חסידים (סי’ תשע) וז”ל, “יזהר החזן שלא יקרא למי שהוא עור או פסח בפרשה עורת או שבור או למי שראשו נתק בפרשת נתקים ולא יקרא למי שחשוד על עריות בפרשת עריות וכן בכל דבר ודבר”. עכ”ל, וכיון כת”ר להלכה.

Tags: Krias Hatorah Orach Chaim tefila

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Reading the Torah Krias Hatorah Orach Chaim tefila or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *