To Donate Click Here

קבלת פקס בשבת מיהודי

ע”ד שאלתו שמצוי הדבר בחו”ל שיש בני אדם שהם מחללי שבת ושולחים פאקסים באמצע השבת, ויש לעיין במקום שהוא יודע שבשבת הוא עלול לקבל מאדם כזה פאקס, האם רשאי להשאיר דלוק המכונת פאקס.

כמובן השאלה מצד מה שהוא מכשיל את האדם שיוכל לשלוח את הפאקס. ולכאורה יש כאן איסור תורה של לפני עור, שהרי כיון שלא יוכל לעשות את האיסור בלעדיו, שהרי אינו יכול לשלוח פאקסים למקום אחר, כיון שרוצה דוקא לשלוח אליו את הפאקס, ודמי לתרי עברא דנהרא שיש בו איסור תורה של לפני עור. ומצד מסייע אין כאן לפי מה שכתב הש”ך ביו”ד סי’ קנ”א שאין איסור מסייע במחלל שבת כיון שהאיסור הוא מצד תוכחה ובמומר לא שייך תוכחה. אמנם במ”א סי’ שמ”ז ס”ק ד’, והובא במ”ב שם ס”ק ז’ סובר שגם במומר אסור לסייע לו.

אבל לא נראה ששייך לאסור לאדם להשאיר דלוק הפאקס בגלל הסברא שאדם אחר יעשה עבירה, שהרי אינו מסייע לאדם זה בפרט, אלא הוא משאיר אותו עבור גוים להשתמש, ומה שהמחלל שבת עושה זה על דעת עצמו. וגדר לפני עור ומסייע הוא דוקא כאשר הוא מושיט לו וכך יוכל לעשות עבירה, אבל אם אני עושה בשלי וקם אדם אחד ועושה בשלי בלי רשותי עבירה, לא שייך לקרוא לזה לפני עור או מסייע. ועוד אם כן נאמר שאסור לפתוח את הטלפון במוצאי שבת שמא אדם בחו”ל שעדיין שבת אצלו יטלפן אליו. אלא ודאי שלא נאבד את העולם מפני השוטים והעבריינים, ואין האדם אחראי על מה שאחרים רוצים לעשות עבירות ברכושו, כיון שאינו מיועד לעבירה.

ונמצא שאין איסור להשאיר הפאקס שלו דלוק מלפני שבת במשך השבת, אף אם יש חשש שמחלל שבת ישלח אליו פאקס בשבת. ונראה שגם במקום שהדבר ודאי וכגון שהמחלל שבת הודיע לו שהוא שולח אליו בשבת זו, כיון שהוא תמיד משאיר המכונה דלוקה, אין בזה מסייע ואין לאסור עליו בגלל המעשים של אדם זה.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *