בענין שאלתו שעוסקים כעת בבניית בית הכנסת בקהילתו, ורוצה לדעת אם יש קפידא שלא לעשות את החלונות באופן שנראה כשתי וערב, כלומר משבצות משבצות, כי שמע שיש המקפידים בזה.

הנה דבר זה נפתח כבר בגדולים, בשו”ת שואל ומשיב (קמא ח”ג סי’ ע”ד) כתב שיש להקפיד בזה, ונראה שכוונתו רק לענין בית הכנסת, אמנם מאידך בשו”ת בר ליואי (יו”ד כב) האריך לדחותו וכתב ‘דבר זה מביא לידי גיחוך, כי מעולם לא עלה על דעת ישראלי לחשוב שטות כזה, ופוק חזי מה עמא דבר, שכן הוא בכל ערי ישראל’, ולכן ודאי שאי”ז מעכב בדיעבד, אך אם אפשר בקל לצאת ידי שניהם, עדיף טפי.

Tags: Orach Chaim Shul Yoreh Deah

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Idolatry Synagogue Orach Chaim Shul Yoreh Deah or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *