ע”ד שאלתו שדרכו לקנות ד’ המינים עבור האב ובניו, ואחר שמגיעים הביתה מחלקים את הד’ מינים לפי מי שיותר גדול במשפחה. האם מותר הדבר, שהרי שמא תלוי הדבר אם יש ברירה או לא ובדאורייתא אין ברירה.

תשובה: אין כאן שום דייכות לדיני ברירה או אין ברירה, שהרי כאן כבר לפני זמן הברכה על הלולב כבר התברר בדיוק למי שייך כל דבר. וענין ברירה הוא לפני בירור הספק, אנחנו רוצים לסמוך על זה שיש כאן עתיד להיות מבורר, אבל אחר שהתברר אין לזה שייכות לברירה.

Tags: Arba Minim Orach Chaim

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged The Four Species (Arbat ha-minim) Arba Minim Orach Chaim or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *