ע”ד שאלתו אם מותר לחדד פתילה שעשוי לרפואה עבור תינוקות, או שמא יש בזה משום תקון מנא בשבת.

תשובה: כבר כתב המ”ב סוף סימן שכ”ח ס”ק קנ”ב בשם החיי אדם שמותר לעשות צורה של פתילה לחתיכת לפת כיון שהוא מאכל בהמה אין בו משום תקון כלי. וא”כ אף אנו נאמר שהפתילה של היום עיקרו עשויה מגליצרין, שהוא מין שומן, ודומה למאכל שהרי גם ניתן לאכול גליצרין. ועוד שהוא נבלע תוך הגוף, ולא שייך לקרוא לזה כלי. ועכ”פ ודאי שאין להחשיבו ככלי אלא הוא בגדר של מאכל ומותר לעשות ממנו צורות.

Tags: Baby Orach Chaim Shabbos

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Shabbat Baby Orach Chaim Shabbos or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *