ע”ד שאלתו האם יש חיוב לאשה לאכול סעודת פורים.

תשובה: לא מצאתי בפוסקים שיהיה מוזכר שיש חיוב לאשה לאכול סעודת פורים. והרמ”א הזכיר שיש להם חיוב במשלוח מנות ומתנות לאביונים, אבל לא אמר דבר לענין סעודת פורים, וכן לא מצאתי באחרונים.

וחשבתי שהוא דבר פשוט שהם חייבים שהרי אף הם היו באותו הנס, כמו שכתב המ”ב ס”ק כ”ה שזו הסיבה שהן חייבות בענין משלוח מנות ומתנות לאביונים. ומה שהפוסקים לא הזכירו זאת הוא מרוב פשיטותו.

Tags: Adar Orach Chaim Purim Woman

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Purim Adar Orach Chaim Purim Woman or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *