For donations Click Here

חילול שבת להביא תומכת לידה

ע”ד שאלתו האם מותר לחלל שבת כדי להביא תומכת לידה.

תשובה: בשו”ע סי’ ש”ל סע’ א’ מבואר שמדליקים נר ליולדת אפילו אם היא סומא. והטעם שאפילו המילדות יודעות ואינן זקוקות לנר, אבל קים להו חז”ל שלא מיתבא דעתה כאשר היא בחושך, וכמ”ש המ”ב ס”ק ג’. ואף אם לא אומרת כלום וגם המילדת לא אומרת כלום, מדליקים לה נר, שם.

והבה”ל שם ד”ה נר הקשה למה לא מצריכין מומחה וכמו שנאמר לענין אכילה ביום הכפורים. ותירץ שיש יותר סכנה במפחד. וזה באמת חידוש שהרי יש מחלות קשות ביותר שהאדם יכול להיות חולה בהם ביום הכפורים, ובכל אופן הפחד יותר קשה מהם.

ובשו”ת אגרות משה או”ח ח”א סי’ קל”ב למד מענין הזה של פחד היולדת שאם האשה אומרת שהיא פוחדת אז יש לבעל לנסוע עמה לבית חולים. והחזו”א כתב שהוא מזרז שיסעו עמה, והו”ד בתורת היולדת עמ’ פ”ז. והוסיף תורת היולדת בהערה א’ שאם לא תרגע אלא בבעלה ובאמה יתכן שמותר לשניהם.

ולפ”ז נראה שה”ה שמותר למסיעת לנסוע עם היולדת, שהרי מאי שנא הבעל או האמא מן המסייעת, כי כל תכלית של האנשים האלה היא אך ורק להרגיע את היולדת שהיא לא תפחד, שהרי אין להם שום עזרה בתחום הרפואה, ואם כן ק”ו למסייעת שיש לה עכ”פ איזה ידע בתחום הרפואי ומקילה באופן ממשי מן הצער של הלידה, שמותר לה לנסוע עם היולדת.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *