Maran Hagaon Harav Shlomo Zalman Aurebach ZT”L
הערות בענייני שומר שמסר לשומר, והשואל פרה מחבירו והשכירה לאחר

Maran Hagaon Harav Yosef Sholom Elyashiv SHLIT”A
בענין הזכות קדימה לקנות בחכירות מגוי

Hagaon Harav Zalman Nechemia Goldberg SHLIT”A
בענין הזכויות היוצאות מן העבודה

Hagaon Harav Naftali Neusbaum SHLIT”A
בענין קנין בשומרים ודין שכחה

Harav Yitzchak Shuvaks
בירור בדיני שואל שלא מדעת

Harav Yosef Fleischman
בגדרי הטבות השכיר בעבודתו

Harav Asher Flegg
בענין תשלום שכירות עבור רכב שנתקל בדרך

Rabbi Yosef Yitzchak Perlman – London

חיובי שמירה של ש”ח וש”ש וההבדל ביניהם ודיוקים בפרשיותיהם שבכתוב

שו”תים וחידו”ת על הלכות שומרים מאת חברי ביהמ”ד עפ”י סדר השו”ע

הלכות פקדון

הרב שלמה אקער
בענין שמירה על חפצים שמכרם ולא לקחום הבעלים

הרב אליהו גולדברג
בענין שלח שליח לקנות חמץ, והגיע ערב הפסח והשליח לא מכר החמץ

הרב דוד גרוסמן
בענין השואל בית ותכולתו

הרב יוסף רוטמן
בענין שליחות יד בפקדון ע”י שליח

הרב חיים שולמאן
בדין שנים שהפקידו חפצים ונגנבו כמה מהם

הלכות שומר שכר

הרב מרדכי גבאי
בגדר התשלומין לשומר שכר

הלכות אומנים

הרב שמעון שמואל הלברשטאם
בענין אינסטלטור שפשע במלאכתו

הרב יהודה טננהויז
בענין חיוב שמירה בהשקאת עציצים

הלכות שוכר

הרב יוסף פריד
בדין קבלת שכר כפול עבור נזק או שכירות (כגון ע”י ביטוח וכדו’)

הרב יצחק כ”ץ
בענין חיוב תשלומין באונס בשכירות פועלים ובתים

הרב אברהם בוטרמן
בענין שוכר היוצא מדירתו תוך הזמן, ובגדר שכירות ליומא ממכר

הרב דוד שני
בענין שוכר העוזב דירה קודם הזמן עקב ליקויים

הלכות חכירות וקבלנות

הרב אשר שפירא
בענין ניכוי מתשלום השכירות במקרה של אונס בחפץ

הלכות שכירות פועלים

הרב שלמה דייטש
בענין פיצויים בפיטורי פועל ע”פ משפטי התורה

הרב ברוך שובקס
בדיני זכויות היוצרים

הרב מאיר רוטמן
בענין שכר שליח (שד”ר) שנאנס באמצע שליחותו

הרב יעקב מנחם מענדל ניילינגער
בענין תפיסה בתשלומי שכירות

הרב אברהם ישעי’ פישר
בענין איסור בל תלין בשכר המוהל

הלכות שאלה

הרב גבריאל לוברבוים
בענין חיוב שואל בתאונת דרכים

הרב הלל גריינימן
בגדר הפטור של מתה מחמת מלאכה

הרב אברהם דרברמדיקר
בענין כלים שאולים מגמ”ח – האם רשאי להשאילם

Share The Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *