For donations Click Here

Using Friends Store Club Membership

כבוד הרבנים שליט”א
רציתי לשאול א. האם מותר להשתמש בכרטיס אשראי שהוא גם כרטיס מועדון שאינו שייך לי, והאם עדיף לשלם לאדם שעומד בקופה שברשותו יש כרטיס מועדון, או שמא אין חילוק, ב. האם מותר להשתמש במספר זהות של אחי שברשותו יש כרטיס מועדון, והאם בכל הנ”ל יש חילוק בין סופר של יהודים לרשת של גויים,
תודה רבה מראש
וישר כוח על האתר הנפלא

תשובה:

א. יש לבדוק את טופס ההתקשרות בין החברה והמועדון לבין הלקוח, במידה ואין התייחסות לנושא זה באופן ספציפי, מותר להשתמש בכרטיס מועדון, מאחר ולא הגבילו את השימוש והקניה לבעל הכרטיס.

ב. אם הבקשה היא בשביל לאמת את המידע אפשר להשתמש, אולם אם יש הגבלה מפורשת שרק בעל ת,ז. דהיינו האח רשאי להשתמש בהטבות, אין להשתמש בזה, ואין חילוק בכל זה בין סופר יהודי לגוי. שאין זה כטעות גוי שמותרת, אלא כלקיחה לכתחילה ואסורה כמבואר בשו”ע (חו”מ סי’ שמח ס”ב) ובסמ”ע (סי’ שנט סק”ג).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *