כבוד הרב שליט”א.
לפני שלשה חודשים הייתי מספר פעמים במכון עסוי רפואי שבו קיבלתי טיפול רפואי מאנשים שרוצים להתמחות לאותו עניו [סטא’ז].
אותו מכון גובה כל פעם סכום סמלי ביותר על הטיפול, אלא שכל פעם כשהגעתי לשלם לא היה להם עודף ואמרו לי תבוא בפעם הבאה, האם אני מחויב לללכת אליהם ולשלם להם, או שמא כל זמן שאינם פונים אלי, אין לי חיוב ללכת אליהם, כיון שתכל’ס לא גזלתי מהם כלום.
תודה רבה

תשובה: אם סוכם מראש שיש לשלם אף אם זה תשלום סמלי, אם על דעת כן עושים את העבודה, הרי זה ככל פעולה שאדם עושה לחבירו שעל בעל הבית לשלם על הפעולה, והוא הדין בזה כיון שקיבלת עבודה מהמכון עליך לשלם את החוב, ומאחר וזה חוב על פעולה ולא על קניה יש בזה איסור מדרבנן להשהות את החוב [איסור “בל תשהה”, שהוא סניף מאיסור התורה של “בל תלין”]

אמנם אם אינם תובעים את החוב אינו חייב לשלם, אבל אם יש לחשוש שהסיבה שהם לא תובעים היא בגלל ששכחו מהחוב, מדין השבת אבדה יש להחזיר את החוב.

מקורות: שו”ע חו”מ סי’ שלט.

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Employees and employers or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *