For donations Click Here

Milchig Fleishig dishwashers.

   1. באר משה (ח”ז קו”ע סי’ ס’, ריח הבשם פרק ג’ הע’ ל”ד) – “אסור להשתמש במדיח כלים לכלים בשריים וגם לכלים חלביים אלא צריך ליחד את המדיח הכלים רק לכלי בשר או לכלי חלבי”.
   2. הגר’ הענקין זצ”ל (ריח הבשם פרק ג’ הע’ ל”ד) – “שאסור להקל בדבר”.
   3. הגריש”א זצ”ל (אבני ישפה ח”ג סוף סי’ ע”א, אשרי האיש יו”ד פרק ה’ אות ל”ז) – “לא נראה להתיר להשתמש במדיח כלים אחד לבשרי וחלבי, כיון שאין מי שיוכל לעמוד על הדבר, שהכלים יהיו כמעט נקיים לגמרי לפני שמכניסים אותם למדיח”.
   4. שבט הלוי (קובץ מבית לוי ח”א עמ’ ל’ אות ז’) – “ואין להשתמש במדיח כלים להדחת כלי בשר וחלב גם אם מחליף את המגשים”.
   5. עמק התשובה (ח”ו סי’ שי”ח) – “אין להורות להתיר”.
   6. בדה”ש (ס”ק פ”א, בי’ ד”ה שרי) – “נראה שאין להשתמש במכינית אחת לבשר וגם לחלב”.
   7. אבני ישפה (ח”ג סי’ ע”א) – “לא נראה להתיר להשתמש במדיח אחד לבשרי וחלבי, כיון שאין מי שיכול לעמוד על הדבר שהכלים יהיו כמעט לגמרי נקיים לפני שמכניסים אותם למדיח, וכן המנהג פשוט בבתי היראים לדבר ה’, ולא סומכים על החלפת הסלים, אלא משתמשים בשני מדיחים”.
   8. חיי הלוי (ח”ה סי’ ס”ב אות ה’) – “אין להשתמש בדישוואשער אחד לבשר וחלב, ובדיעבד תלוי לפי הענין דיש שהם רק בדרך עירוי, ויש שיש להם גם עלמנ”ט ואז יכול להיות כלי ראשון, וגם תלוי כמה זייף נתנו שם, ואפילו אם נתנו זייף הרבה יכול להיות שהזייף בא לתוך המים לאחר שכבר בא העירוי מהמים רותחין, ותלי לפי המציאות”.
   9. עי’ פתחי הלכה (ארטסקרול עמ’ רנ”ח, מטבח הכשר עמ’ רמ”ג).
   10. הו”ד בבית בכשרותו (סוף סי’ ה’).
   11. הגר”א זימערמאן (ריח הבשם פרק ג’ הע’ ל”ד) – “שאסור להקל וצריך להשתמש עם מרחצת כלים רק לכלי בשר או לכלי חלב”.
   12. אגורה באהלך (ח”א סי’ צ”ז אות ב’ ד”ה גם) – “ישנם מקומות שנטמנים שם ממשות חמץ או מבשר לחלב וכדו’, ואי אפשר לנקותו רק ע”י אומנים. ואין להביא ראי’ מדברי הגאון באגרת משה שהתיר, כי ישנם מינים ממינים שונים ואולי באותו זמן לא הי’ חשש בזה”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *