For donations Click Here

רווח בין דבקים בקריאת שמע

Question:

שלום כבוד הרב:
יש מקומות בקריאת שמע וכן בתהילים שאם לא נותנים רווח בין מילה למילה, הרי נוצרת מילה אחרת כגון: “דבר אל” בלי רווח יוצא – דברל, או “וכתבתם על” בלי רווח יוצא – וכתבתמל, או “אתכם היום” בלי רווח יוצא – אתכמיום, או “בין עיניך” בלי רווח יוצא ביננך, ועוד המון מקרים כאלה, השאלה שלי האם חייב לשים רווח בין אותם דבקים כי יש המון דבקים כאלה וזה מאוד מתיש אותי, והשאלה השניה האם בדיעבד יצאתי ידי חובה אם לא שמתי רווח כי הרי אמרתי מילה שגוייה
תודה לרב המשיב

 

Answer:

שלום 

 בגדול יש להיזהר מזה גם כשאמרם פסוקי דזמרה וכן כשקוראים תנ”ך וכו’. אבל להיזהר בזה לא יהפוך לסיפור של נערווין ועצבים, שזה לא דרך התורה. יש הרבה מילים כשמדברים אע”פ שאין עושים הפסקה שלימה אבל זה עדיין ניכר שאמרת ב’ מילים ולא מילה א’ גדול. כך מדברים כל א’ אם השני. וכן צריכים להיזהר שמדברים לפני הקב”ה. כשקוראין בצורה רגילה ולא במהירות מופרזת זה לא אמור להיות בעיה.

כל טוב

Sources:

או”ח ס’ ס”א סע’ כ”ב. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *