Volume 1

Maran Hagaon Harav Shlomo Zalman Aurebach ZT”L הערות בענייני שומר שמסר לשומר, והשואל פרה מחבירו והשכירה לאחר Maran Hagaon Harav Yosef Sholom Elyashiv SHLIT”A בענין הזכות קדימה לקנות בחכירות מגוי… Read more »

14/02/2010