For donations Click Here

חיוב השוכר בתיקון המעלית

ע”ד שאלתך שהתקלק מעלית הבנין שנקרא elevator בלע”ז אם אתה השוכר צריך לשלם או המשכיר שהוא בעל הדירה צריך לשלם. וראשית צריך לדעת שבכל ההלכות האלה הולכים אחר מנהג המדינה כמו שכתב הרמ”א חו”מ סי’ שי”ד סע ‘ ב’, ולכן אם יתברר שהמנהג של המדינה סותרת למה שכתבנו כאן, צריך ללכת אחר המנהג.

בחו”מ סי’ שי”ד סע’ א’ מבואר וז”ל: המשכיר בית לחבירו חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו ולחזק את התקרה ולסמוך את הקורה שנשברה ולעשות נגר ומנעול וכן אם נפתחה המעזיבה והתקרה בד’ טפחים חייב לתקנה וכל כיוצא ביה מדברים שהם מעשה אומן והם עיקר גדול בישיבת הבתים והחצרות עכ”ל.

וענין המעלית הוא נחשב דבר שהוא מעשה אומן וגם עיקר גדול בישיבת הבתים וחצרות, ולכן לכאורה צריך המשכיר להעמיד הדברים האלה עבור השוכר.

אלא שיש גדר אחר מה שהשוכר צריך לשלם, והם ההוצאות השוטפות שאדם משלם לגור במקום, וכגון חשמל ונקיון המדרגות, שהם דברים שהם בשמוש רק בגלל המגורים, וזה מונח על השוכר.

ונראה שהמעלית הוא ממש חלק מן הבנין וכמו שיש גג לבנין ויש מדרגות לבנין, יש גם מעלית כיון שלא יכולים לעלות הרבה מדרגות, וגם מי שנכנס לבנין כזה סומך על המעלית. ולכן תקון כזה הוא כמו שבירת הגג שהזכיר השו”ע שם שהמשכיר צריך לתקן זאת.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *