בדבר שאלתו שיש שאינם לובשים ציצית במשך היום בטענה שאין בזה חיוב.

הנה באמת מעיקר הדין מצות ציצית מוטלת רק על מי שכבר לובש בגש שיש בו ארבע כנפות, אך הרי כבר אמרו חז”ל במנחות (מא) דבעידנא דריתחא מקפידים עם מי שלא לובש ציצית אף שאין בזה חיוב מעיקר הדין וכנ”ל. וכל אחד יחוס על נפשו.

שו”ר חידוש גדול באגרות משה (או”ח ד ד) דכיון שנהגו כל ישראל ללבוש ציצית, א”כ הוי מנהג גמור המחייב את כולם, ואסור לעבור על המנהג, ובפקט מנהג כזה שיש בו כמה וכמה טעמים, יעוייש. ועכ”פ לדבריו ודאי איכא חיוב גמור המוטל על כל איש ישראל.

Tags: Orach Chaim Tzitzis

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Tzitzit Orach Chaim Tzitzis or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *