For donations Click Here

Shabbos – She’hiya – Leaving Food on a Fire from before Shabbos

Introduction

One of the Rabbinic prohibitions connected to the melacha of bishul (cooking) is the prohibition of Shehiya, leaving uncooked or partially cooked food on an open flame from before Shabbos to remain on the stove until one needs it on Shabbos.

The Gemorah ((גמ’ שבת יח. ת”ר פותקין מים לגינה ע”ש עם חשיכה ומתמלאת והולכת כל היום כולו ומניחין מוגמר תחת הכלים ע”ש ומתגמרין והולכין כל היום כולו וכו’. וכ”כ הרמב”ם הלכות שבת פ”ג ה”א ושו”ע סי’ רנב ס”א.)) says that one may start a melacha before Shabbos even if it will get finished on its own accord on Shabbos, since the Torah only prohibited doing a melacha on Shabbos itself.

For example:

 • Setting a trap before Shabbos to catch an animal on Shabbos ((גמ’ שם, שו”ע סי’ רנב ס”א.)),
 • Placing wool in a vat of dye before Shabbos although it gets dyed on Shabbos ((שו”ע שם.)).

However, if the melacha is noisy, Chazal prohibited initiating it even on Erev Shabbos since it is a disgrace for Shabbos to hear a melacha being performed (Zilzul Shabbos).

For example, activating a water mill on Friday that will also run on Shabbos, or more practically, setting a radio, dishwasher, or dryer to run on Shabbos (by means of a timer). Since this is very noticeable, it is a Zilzul Shabbos(disgrace for Shabbos) ((עי’ רמ”א סי’ רנב ס”ה ומ”ב שם ס”ק מח שהשמעת קול אסור משום אושא מלתא ואיכא זלותא לשבתא.)). Additionally, people may assume it was switched on during Shabbos ((עי’ מ”ב סי’ שלח ס”ק יד. וע”ע באג”מ או”ח ח”ד סי’ ע, ושו”ת מהרש”ג ח”א יו”ד סי’ ז.))

.Nevertheless, if no action was done on Shabbos, and it is well known that people set it up before Shabbos, even if it is very noticeable, it is permitted.

For example, one may:

 • Set an alarm clock before Shabbos to wake him up Shabbos morning even though people will hear it on Shabbos, since it is normal to set an alarm clock the day before.
 • Set a time switch on Erev Shabbos for the air conditioner to go on during Shabbos for the same reason.

Shehiya is an action started before Shabbos. The pot of food is placed on the fire before Shabbos, and continues to cook on Shabbos. Thus, apparently it should be permitted just like other things that may be started before Shabbos and continued during Shabbos. However, Chazal saw the need to make a safety barrier to prevent people from transgressing a Torah prohibition.

Chazal were concerned that if people would be allowed to leave uncooked food on an uncovered flame, in a moment of forgetfulness they may come to increase the flame on Shabbos, to make it cook quicker or taste better, thus transgressing mavir (kindling a fire) and possibly bishul (cooking). This prohibition is known as Gzeira Shema Yechate. ((גמ’ שבת לו:, רמב”ם הל’ שבת פ”ג ה”ד, שו”ע סי’ רנג ס”א.))

To Which Food Does it Apply

Since the reason for the prohibition of Shehiya is out of concern that one may come to increase the flame, it does not apply in all cases. If the food is at a stage where we are no longer concerned that one will increase the flame, leaving it from before Shabbos on an uncovered flame is permitted.

As to what degree the food must be cooked to be exempt from this prohibition is subject to a dispute in the Gemorah:

 • Chananya holds that once the food is cooked Ke’maachal Ben Dorsai(half cooked ((זהו דעת הרמב”ם פ”ט ה”ה והשו”ע סי’ רנד ס”ב סתם כדבריו, וכ”כ בגר”ז ס”ק יג. אבל דעת הרבה ראשונים דשיעורו שליש בישול, כ”כ רש”י, ר’ ירוחם, טור בסי’ רנג. והמ”ב סי’ רנג ס”ק לח הביא פלוגתא זו וכתב שבמקום הדחק אפשר שיש להקל, וכ”כ הגר”ז שבדיעבד יש להתיר אם התבשל כשליש.)) ), there is no further concern that one will increase the flame, and therefore it may be left on an uncovered flame from before Shabbos. Food cooked less than this may only be left on a covered flame (Garuf Ve’katum)[see below for a definition of what is considered covered] ((וכן פסק רש”י ותוס’ לז:)).

Similarly, according to this opinion, if the food is fully cooked, even if leaving it on the flame will improve the taste of the food (mitstamek ve’yofe lo), we are not concerned he will adjust the flame and it may be left on an open flame.

 • Rabanan hold that only if the food is fully cooked and further cooking will be detrimental to the food ((וזה תלוי בכל אדם בפני עצמו. ועי’ בשעה”צ סי’ רנג ס”ק ט שאפילו אם התבשיל בעצם יפה לו הצימוק, רק האדם עצוב מזה מחמת דצריך לאורחין שרי.)) (mitstamek ve’ra lo), is there no concern that he will increase the flame on Shabbos, and food may therefore be left on an open flame from before Shabbos. Food at any other stage of cooking requires a covered flame (Garuf Ve’katum)  ((וכן פסק הרי”ף והרמב”ם. דמאחר דסיימו בגמ’ כרבנן מצטמק ויפה לו משמע דקיי”ל דלא כחנניה, אבל למעשה מנהג ספרד כדעת הרמ”א להקל שכל שהוא מב”ד אי”צ גו”ק.))

The Shulchan Oruchrules like Rabanan ((כשיטת הרי”ף והרמב”ם, והביא את דעת התוס’ בשם י”א.)). The Ramo says the minhag is like Chananya. The Mishnah Brurah says it’s correct to be stringent and all food should be fully cooked before Shabbos, but one should not rebuke someone who is lenient. The Chazon Ish is lenient even lechatchila. ((סי’ לז ס”ק ג.))

Therefore, strictly speaking, one may leave food that is only half (or in pressing need – a third) cooked on an open flame from before Shabbos.

Nevertheless, it’s best that all food/liquids are fully cooked/boiled before Shabbos if they will be left on an open flame ((בה”ל סי’ רנג ד”ה ונהגו “שלכתחילה בודאי טוב לזהר שיהיה מבושל כל צרכו קודם חשכה ולסלקו מן האש” [אם אינו גו”ק]. והביא שם הרא”ש שכתב “דמפני שישראל אדוקים במצות עונג שבת ובודאי לא ישמעו לנו על כן הנח להם”, וכתב ע”ז הבה”ל שמשמע מזה דרק משום זה לא רצה למחות. וע”ע בחזו”א סי’ לז ס”ק ג.)) (especially nowadays – see note ((דהנה הטעם דחנניה לא חייש לחיתוי לאחר מאב”ד כתב המ”ב ס”ק לז “דכיון שראוי לאכול ע”י הדחק למה יחתה בחנם” ומקורו התו”ש ס”ק יח. אמנם הרא”ש בסי’ א כתב דכיון דבשיל כמאב”ד יתבשל לגמרי בלא חיתוי עד הסעודה. ועי’ גר”ז ס”ח שכתב ב’ הסברות. ואולי הנפק”מ בין הטעמים בזמה”ז, דלטעם התו”ש בזמנינו שכמעט אין אדם שיאכל בנתבשל כמאב”ד ולכן אף בשעת הדחק אין היתר זה קיים.)) ).

Q. How does one know if the food is half cooked?

A. According to most Poskim this is calculated by estimating how long the food takes to cook, and halving that time ((חזו”א סי’ לז ס”ק ו ד”ה דינים העולים, וכ”כ זו”ש עמ’ 40. ובדברי יציב (הובא בס’ פני שבת סי’ רנד ס”ק טו) כתב דפעמים שעיקר הראוי לאכילה הוא בסופו, ובתחילה אף שנתבשל שליש בישולו עדיין לא ראוי לאכילה. אולם לדעת הגר”ז סי’ רנד סי”ד הוי חצי איכות הבישול. ועי’ כה”ח סי’ רנג ס”ק כח שכתב שאנן אין אנו בקיאים לשער איזה דרגה נחשבת למב”ד ולכן יש לשער דכל שנאכל ע”י הדחק מיחשב הבישול כמב”ד, וכן פסק הגר”ש וואזנר שליט”א (הובא בארחות שבת עמ’ סג).)) (or a third of the time in a pressing need), provided the food is somewhat edible.

Garuf Ve’katum – Covering the Flame

Q. Is there a way that allows uncooked food to be left on an open fire before Shabbos?

A. Cooking used to be done in an oven with coals. Before Shabbos, one either removed the coals (Garuf) or covered them with ashes(katum) , thereby allowing any food to be left in the oven from before Shabbos ((לפי הרמב”ן, רשב”א, רמב”ם והטור התיר רק אם גרף כל הגחלים, ולפי הר”ן ורז”ה אם הזיז הגחלים לצד א’ של הכירה סגי. ומחלוקת ביניהם אם צריך רק מעשה או צריך היסח הדעת לגמרי ואז אין חשש שמא יחתה.)). This is known as Garuf Ve’katum.

Q. Why does this help?

A. Covering an existing fire weakens the heat and shows that you no longer have an interest to stoke/increase the fire. This will stop one from stoking the fire on Shabbos ((עי’ רש”י במשנה פרק כירה לו:. ועי’ רמב”ם פ”ג ה”ד “אם גרף האש או שכסה אש הכירה הרי זה מותר לשהות עליה שהרי הסיח דעתו מזה התבשיל ואין גוזרין שמא יחתה באש. ועי’ חידושי חת”ס שבת ריש פרק כירה ד”ה והנה שכתב שדעת הרמב”ם רק אם התבשיל נתבשל כבר מאכב”ד דאל”כ לא הסיח דעתו.)). Although one person places the cover over the fire, this is enough of a reminder for everyone not to stoke the flame ((הגרי”ש אלישיב שליט”א הובא בשבות יצחק עמ’ כ. ואפי’ מהני שיאמר לגוי לקטום וכן לקטן, כמש”כ לקמן.)).

Q. How does this apply to modern day stoves?

A. Although the original prohibition was initiated to prevent stoking the coals, since the flame of our gas stove can easily be made higher, it is also included in this prohibition ((חזו”א סי’ לז אות יא. הגרי”ש אלישיב שליט”א והגרש”ז זצ”ל הובא בס’ שבות יצחק עמ’ עט. וכ”כ אג”מ ח”ד סי’ עד אות כה.  אבל יש הרבה סברות שכירה שלנו יותר קל מהכירה שהיה בזמן חז”ל, לדוגמא, הכירה שהיה בזמן חז”ל היה צריך חיתוי כמה פעמים וכיון שהיו בהם פחמים, ואין החום שוה כל הזמן לכן היו צריכים, אבל בזמננו הגז שלנו לא צריך לעשות כלום והאש ישאר בחום שוה כל הזמן, ע”ע יחוה דעת ח”ו סי’ כ, צי”א ח”ז סי’ טז אות ג. וע”ע אג”מ ח”א סי’ צג שכתב שאפשר שחז”ל גזרו רק בגחלים שמא יחתה אבל לא גזרו שמא יביא עוד עצים, א”כ בתנורי הגז שלא שייך חיתוי אלא רק אם רוצה להגדיל את האש צריך שיתן עוד גז, וזה כמו להביא עצים שלא גזרו דלא חששו בידים. אבל כ”ז רק סברא בעלמא וכבר כתבו הפוסקים שמחשיבים כירה שלנו כמו שלהם, שאינו גו”ק.)).

Poskim give two reasons that our gas stoves are better than olden day stoves:

1)    Coals naturally cool, and often require stoking (as one finds when making a barbecue). Therefore there is reason to suspect that one may stoke the fire. However, our stoves (gas or electric) retain the same heat as long as they are burning; therefore the need to stoke the flame is less ((שו”ת יחוה דעת ח”ו סי’ כ בשם ס’ גידולי ציון ח”ט יא. וכ”כ שו”ת ציץ אליעזר ח”ז סי’ טז אות ג.)).

2)    Chazalwere only concerned that one may come to stoke the existing fire, but they were not worried that one may actually go and bring more wood, since this involves time and effort and in the meantime he will remember that it is Shabbos. Similarly, it would appear that there should be no reason to suspect that one may come to turn up the gas, since this was not part of the original prohibition ((אג”מ ח”א סי’ צג ד”ה והנה יש טעם.)).

Nevertheless, the Poskim still consider our modern gas/electric stoves as an uncovered flame (kira she’eina grufa u’ktuma) and all the halachos mentioned below still apply.

 

The Blech

Q. What if one covers the fire with a blech (sheet of metal)?

A. Most Poskim hold that with a blech one can consider the flame to be covered (Garuf Ve’katum) and any food – cooked or not cooked – may be left on it from before Shabbos. There is an opinion that holds that a blech does not help since it does not significantly reduce the heat of the fire ((ועי’ מג”א שהביא המהרי”ל שכתב שצריך להפסיק על המעזיבה בעץ או דף להכירא שאינו חפץ בחום הרבה, ועפ”ז נהגו לכסות אש הגז או חשמל בבלע”ך. וכן פסק שו”ת זרע אמת סי’ רנז כו, מהרש”ג ח”ב סי’ נ, חיי”א כלל כ יב, צי”א ח”ז סי’ טו, אג”מ ח”א סי’ צג ד”ה והנה חיה, כה”ח ס”ק יא, שבט הלוי ח”א סי’ צא, הגרפ”א פאלק שליט”א בזו”ש עמ’ 38, ילק”י כרך א עמ’ צ, וכן מנהג ירושלים (שש”כ פ”א הע’ נד [סג]).

אולם החזו”א סי’ לז אות יא חולק ע”ז וכתב שהבלעך נחשב ככירה שאינו גו”ק – משום המרדכי שהוא מקור לדין זה כתב אם נתן קדירה ריקנית על הכירה, הוי כגו”ק. וכתב החזו”א שהמרדכי מיקל רק בקדירה ריקנית משום שממעט החום ע”י הקדירה, אבל הבלעך לא ממעט החום כלל והמאכל כאילו על האש ממש, וגם לא דמי לקדירה ריקנית דהוא שינוי שאין דרך בישול בכך, משא”כ בבלעך. וע”ע בחוט שני ח”ב עמ’ קיא בשער ציון שם ס”ק לה וז”ל שם “ואף שגם בזמן החזו”א לא השתמשו בפח בימות החול לבישול מ”מ החשיבו החזו”א לדרכו בכך משום שדרכו לשמש לתועלת פיזור החום לשטח יותר גדול כשאינו רוצה להבעיר אישים הרבה… ולפ”ז י”ל שאם ישים פח קטן מאוד ע”ג האש שיכסה את האש בעצמו וממעט החום כך שלא ישמש לפיזור החום וגם אין דרך להשים דבר כזה הוי היכר גדול וגם אין דרכו של בישול בכך ולכאורה יהני גם לדעת החזו”א לעשותו כגו”ק.)).

Q. Does it make a difference who places the blech on the stove?

A. No. One may even ask a child, or a non-Jew to place the blech on ((הגרי”ש אלישיב שליט”א הובא בשבות יצחק עמ’ כ.)). This is because, as stated earlier, a covered flame reminds people not to adjust the fire.

Q. What if someone places a blech on the flame every Erev Shabbos so the stove shouldn’t get too dirty and not in order to fulfill the halachic requirement of covering the flame for Shabbos?

A. According to some Poskim, the blech does not help. Since it does not remind the person as to its purpose, he may forget and adjust the flame. However, if the person also knows that pots cannot be left on the flame without this covering on Shabbos, even though he does not know all the reasons behind it, this is sufficient ((שם.)).

Q. What if one cooked during the week using a blech, (e.g., he didn’t remove it after Shabbos), does it still work as a heker for the next Shabbos?

A. Yes ((כיון שרוב העולם לא משתמשים בבלעך בימות החול מסתבר דנמשכין אחרי מה שדרך העולם – כ”כ שו”ת אז נדברו ח”ח סי’ טו. וז”ל שם “מסתבר דנמשכין אחרי מה שדרך העולם כיון שאין דרך העולם להשתמש כן מקרי היכר”.)), since it was originally put on as a heker.

Q. Does the entire flame need to be covered?

A. Yes. However, it is still acceptable even if there are a few cracks in the blech ((הגרפ”א פאלק שליט”א בזכור ושמור עמ’ 39. וכ”כ באור לציון ח”ב פרק יז אות א.)).

Q. Do the knobs of the stove also need to be covered?

A. According to many Poskim, it is enough that the flame is covered ((בעל קהלת יעקב והחזו”א זצ”ל הובא בארחות רבינו ח”א עמ’ קב אות יג, הגרי”ש אלישיב שליט”א, והגרש”ז זצ”ל (הובא במאור השבת ח”ב מכתב לב אות יג), הגרי”י פישר זצ”ל (שם), אור לציון ח”ב פי”ז אות ב. שרק כיסוי האש נחשב כקטום ואין צריך לעשות עוד מעשה כדי לימנוע חשש של חיתוי מפני שכבר עשה היכר בכיסוי.)). However, some Poskim are of the opinion that it is commendable to also cover the knobs that adjust the flame ((אג”מ ח”א סי’ צג ד”ה ולפ”ז כדי שההיכר יהיה גם במקום החיתוי כמו הקטום, אבל אין למחות באלו הנוהגים היתר בכסוי האש בלבד. וגם יש להקל בשעת הדחק.)). This is because apart from the covering of the flame itself, Chazal also wanted us to cover the “stoking” area, and on modern gas/electric stoves the “stoking” area is the knobs.

Q. May one simply remove the knobs that adjust the heat so they cannot be turned and leave food on the gas without a blech?

A.  No ((משום שלא מצינו בחז”ל אופנים למנוע חשש שמא יחתה אלא רק ע”י גו”ק ואין לנו לחדש היום אופנים חדשים. שו”ת אור לציון ח”ב סי’ יז אות ב. וכן סובר הגרח”פ שיינברג שליט”א, וכן שמעתי מהגר”ע אויערבאך שליט”א. אך הגר”ש וואזנר שליט”א מיקל בזה הובא בסוף ספר ארחות שבת ח”א עמ’ תקטז שכתב שדינו כטוח בטיט.)). Additionally, covering the knobs alone is also not sufficient ((כיון שתקנת חז”ל הוא שיכסה האש עצמו. הגרש”ז זצ”ל במנחת שלמה ח”ב סי’ לד אות כא, אג”מ ח”א סי’ צג ד”ה “ולפ”ז”. ובספר הל’ שבת להגר”ש איידר זצ”ל הע’ ת”ת כתב ששמע בשם הגר”א קוטלר זצ”ל דהעיקר בכיסוי הכפתורים ובדיעבד או במקום שקשה יש לסמוך ע”ז לבד.)).

Q. What if the gas is on the highest setting?

A. Although the gas cannot be increased, it must still be covered ((אג”מ ח”ד סי’ עד אות כה, משום לא פלוג, ועוד דאף שלכבות אש של עצים שצריך לזה מים לא גזרו אבל לכבות אש הגז שהוא בקל יש לחוש, וגם איכא למיחש שמא יקטין הגז ואח”כ יחתה. אולם הגרבצ”א שאול זצ”ל באור לציון ח”ב פי”ז אות ג כתב שאם א”א להגדיל האש דינו כגו”ק ואינו צריך בלעך לשהייה כיון שאין חשש חיתוי.)). There are three reasons given for this [see footnotes for further information]:

1)    Lo palug – It is an unequivocal rule.

2)    One may turn it lower,

3)    One may turn it off.

Q. Does aluminum foil qualify for a blech?

A. Although there is no specification in the Poskim as to how thick the blech has to be, most Poskim say that foil is not good enough. The reason is that it does not significantly reduce the heat, and it appears that it is being done merely to keep the stove clean ((הגרש”ז זצ”ל הובא במאור השבת ח”ב עמ’ תרטז ובשבות יצחק פ”ח, וכ”כ באר משה (הובא בס’ פני משה עמ’ קפה).)). If, however, one folds the foil over a few times, it may be used ((הגרש”ז זצ”ל הובא במאור השבת ח”ב מכתב לב אות ב, שש”כ פ”א הע’ סג. וכן שמעתי מהגרפ”א פאלק שליט”א. וכתב האז נדברו ח”ח סי’ טו שזה שהפסק פח מועיל מטעם היכר אין לזה שורש בגמ’ ופוסקים רק באיזה ספרים אחרונים. וענין גו”ק לא משום היכר גרידא אלא מה שניכר שעושה מעשה למעט החום.)).

Note:

 • According to some Poskim, it is preferable that one should not adjust the flame after placing the blech on the fire before Shabbos. This is to show that he will no longer change the flame (( הגרש”ז זצ”ל הובא בשש”כ פ”א הע’ נד וקפה, אבל יל”ע שאם סבר דפח דינה כקטום לא מצינו לאסור להגדיל האש לאחר שהעמיד הקדירה ע”ג הפח (שש”כ שם). וע”ע שבות יצחק פ”ב עמ’ ה. וע”ש בשם הגרי”ש אלישיב שליט”א שכתב שאם הגדיל האש לאחר שכבר הונח הפח יסיר הפח ויניחנו שוב. מיהו אם דרכו בכך, אין כאן פקפוק בזה.)).

This is very common for those who use a crock-pot and may adjust the setting to turn it to low/auto shortly before Shabbos, after the blech (the foil that surrounds the heat element) is in place.

 What Requires a Blech

Q. If one does not have a blech or does not want to put one on, to what degree must the food be cooked in order to be able to leave it on an open flame before Shabbos?

A. As long as the food is half cooked [this is calculated by estimating how long the food takes to cook, and halving that time ((חזו”א סי’ לז ס”ק ו ד”ה דינים העולים, וכ”כ זו”ש עמ’ 40. אולם לדעת הגר”ז סי’ רנד סי”ד הוי חצי איכות הבישול. ועי’ כה”ח סי’ רנג ס”ק כח שכתב שאנן אין אנו בקיאים לשער איזה דרגה נחשבת למאכב”ד ולכן יש לשער שכל שנאכל ע”י הדחק מיחשב הבישול כמאכב”ד, וכן פסק הגר”ש וואזנר שליט”א (הובא בארחות שבת עמ’ סג).)) – see page 16], it may – strictly speaking – be left on an open flame from before Shabbos ((כדעת הרמ”א סי’ רנג ס”א וכדעת הי”א בשו”ע שם, וכן פסק המ”ב סוף סי’ רנט (שלא כתב שם החומרא שכל מאכלים צריכים להיות מבושל כ”צ לפני שבת כמש”כ בבה”ל), חזו”א סי’ לז ס”ק ג.)).  If there is a pressing need, one may leave the food on even if it is a third cooked ((מ”ב ס”ק לח. ועי’ לעיל הע’ 7.)).

Nevertheless, as stated earlier, it is correct for all food to be completely cooked before Shabbos ((בה”ל שם ד”ה ונהגו.)). Food cooked less than a third may not be left on an open flame from before Shabbos.

Note:

 • If one intends to return a pot after removing it, a blech is always required – see section on “chazara”.

Q. What about liquids?

A. Once a liquid has reached slightly above yad soledes bo [approx. 45°c], it is considered half cooked, and may be left on an open flame from before Shabbos ((אג”מ ח”ד סי’ עד אות כד. ושיעור מב”ד במים, כתב המ”ב סו”ס רנט שהוא כדי חצי חימום וכ”כ הגר”ז סי’ רנד יד. ויל”ע מה הגדר של חצי חימום? ועי’ תהל”ד סי’ שיח ס”ק יז שכתב שהוא חצי ממה שהוא רוצה שיחמם, ובאג”מ שם כתב דמאכב”ד הוא שליש בישול וקצת יותר מזה דאם נמדוד בהמדה שמודדין חמימות בזמננו הרי שליש החימום כמעט צונן ממש. וע”ע בדע”ת סוף רנד ושבה”ש מל’ בישול ס”ק יד.)).  Nevertheless, it is preferable that the water should be “fully boiled” before Shabbos. (The water in a Shabbos urn/kettle should be fully boiled before Shabbos for other reasons)

Q. What about fruit?

A. Fruits and vegetables that are eaten raw may be left on an open flame from before Shabbos without a blech ((כיון שדינו כמב”ד. תוס ורא”ש ר”פ במה טומנין, שו”ע סי’ רנד ס”ד, מ”ב שם ס”ק כב. וצריך להיות טוב לאוכלו חי כמו תפוחים, מ”ב שם.)).

Cold Food

Q. May one leave a fully cooked dry cold food on an uncovered flame from before Shabbos?

A. Yes ((שאין אנו חוששים שמא יגביר את האש ע”מ לחממו, ארחות שבת עמ’ סג עפ”י חזו”א סי’ לז ס”ק כז. וכן אמר לי הגרפ”א פאלק שליט”א. אולם בס’ שבת בשבת עמ’ קצג חולק על זה וסובר שמסקנת החזו”א לאיסור.)).

 

Raw Meat

Q. May a pot of raw food be left on an uncovered flame from before Shabbos?

A. Yes. Since the meat will in any case not be ready for the Shabbos night meal, and there is no gain from increasing the flame, we are not concerned he will forget and do so. ((גמ’ שבת עמ’ יח: “משום דאסח דעתיה ולא אתי לחתות, שו”ע סי’ רנג ס”א.)) However, this heteris not so applicable nowadays, since our efficient cooking appliances can cook even the toughest meat in a relatively short time ((ובפרט בירושלים שמקבלים שבת 40 דקות לפני השקיעה ובזמן הסעודה הסיר כבר נמצא על האש הרבה זמן, שפיר יש לחשוש שיחתה שיהיה ראוי לאכול בלילה.)). Thus, the concern still applies, since if the person would change his mind and want to eat the meat for the night meal, it could be ready if he were to increase the flame ((שביתת השבת דיני שהייה ס”ק טו, הגרש”ז זצ”ל, הגרי”ש אלישיב שליט”א (הובא בשבות יצחק עמ’ קכח) וז”ל שם “דאף שדרך בנ”א לאכול סמוך לביאתם מביהכ”נ, מ”מ גם כעבור כמה שעות בלילה עדיין הוא זמן אכילה וחיישינן שיחתה כדי לאכול אז.)).

Nevertheless, even nowadays, if one places a very large pot of meat on a low light, it may be left on an uncovered flame, since it will take many hours to cook. When using this heter, one must remember that the food must be completely raw when Shabbos begins ((מ”ב ס”ק כו בשם רש”י והר”ן, ארחות שבת פ”ב עמ’ ק בשם הגרש”ז זצ”ל במנחת שלמה ח”ב סי’ ט.)).

The Chazon Ish holds that once the food reaches yad soledes bo, it is considered as if the cooking process has already started and the food may no longer be left on an uncovered flame. However, according to the Mishnah Brurah, the food may be warm at the onset of Shabbos, but not cooked.

Q. What if the food is only intended for the next day e.g. cholent?

A. Some Poskim allow such food to be left on an uncovered flame from before Shabbos. Since one only wants to eat it the next day, we are not worried he will adjust the flame. However, this view may only be relied on in a case of pressing need, and in addition, it may not be done on a regular basis ((בה”ל ס”א ד”ה להשהותו.)).

Q. Is it sufficient to place a raw piece of meat into a pot of uncooked food just before Shabbos?

A. Although this heter is mentioned in the Gemara, ((עי’ גמ’ שבת יח: “ואי שדא ביה גרמא חייא שפיר דמי משום דאסח דעתיה ולא אתי לחתות”, ואע”פ שהרמב”ם בפיה”מ ר”פ כירה כתב “בשר או ירק”, המ”ב בס”ק ט הביא בשם אחרונים שהיתר זה רק בבשר חי ולא בירק ושאר דברים שהם קלים להתבשל. וע”ע בכסף משנה פ”ג ה”ח שכתב שמש”כ הרמב”ם בפיה”מ “ירק חי” אע”ג דאפשר להתבשל מבעו”י, משום שכיון שעשה מעשה המוכיח שמסיח דעתו ממנה לא אתי לחיתויי ע”ש עוד וע”ע בשבות יצחק עמ’ קלב בשם הגרי”ש אלישיב שליט”א, וחוט שני עמ’ קז וקי.)) it is not really applicable nowadays, since our cooking appliances can cook even a raw piece of meat in a short time and the concern of adjusting the flame is still applicable as mentioned above.

Placing a Blech on Shabbos

Q. May one place a blech over a flame on Shabbos (either because he forgot to do so before Shabbos or he wants to return something to the fire and there is no blech, or it fell off)?

A. It depends:

 • If the flame will cause the blech to become red hot, it is forbidden (( מגיד משנה פי”ב ה”א – משום מבעיר. וכ”כ בחזו”א או”ח סי’ לז ס”ק יא אוסר משום חצי שיעור.)). However, this is not normally the case with our standard blechs.
 • If the blech will not become red hot (as is the case with the standard metal Shabbos blech), it may be placed on the flame on Shabbos ((אג”מ ח”ד סי’ עד אות כט, הגרש”ז זצ”ל הובא בשש”כ פ”א הע’ ס’ [סו] וע”ש שכתב שלדעת מומחים אין הכיסוי שעל הלהבה של הגז גורם שום שינוי בעצם ההבערה ואפילו השינוי בצורת הלהבה לאו כלום הוא, וכ”פ הגרי”ש אלישיב שליט”א הובא בס’ שבות יצחק עמ’ מט.)).

 

Electrical Appliances

We have discussed until now the differences between a covered flame and a non-covered flame. Chazal only allowed one to leave food on a covered flame. What status do electrical appliances have: a covered flame, or a non-covered flame?

 

Hot Plates

Q. What status does an electrical hot plate have?

A. There are two different types of hot plates, one with adjustable settings and one without:

 • With adjustable settings: Since the temperature can be changed, it is compared to an uncovered flame (kira she’eina grufa u’ktuma) and there is a concern that one may adjust it (( שו”ת הר צבי או”ח סי’ קלו, שו”ת באר משה ח”ו בקו’ אלקטריק ס”ב, חוט שני עמ’ קטו, זו”ש עמ’ 55, אור לציון ח”ב פי”ז אות א, מאור השבת ח”ד עמ’ קמה.)).  Thus, it requires a blech in order to leave uncooked food on it from before Shabbos ((אף שחוטי החשמל שבמכשיר מכוסים זה לא מספיק כיון שזה דרך תשמישן ואין זה היכר כ”כ, חזו”א לח ב, מאור השבת ח”ד עמ’ קמה, ארחות שבת עמ’ סז.))(regarding returning food on Shabbos – see below). Thick aluminum foil is sufficient.

Q. If it is on the highest temperature, are we still concerned that one may adjust it?

A. We are still concerned, and it requires a blech ((הגר”נ קרליץ שליט”א בחוט שני עמ’ קטו דלא פלוג רבנן בגזירתם כיון שהמציאות של המכשיר הזה הוא שאינו גרוף. וע”ש בשערי ציון ס”ק נא. אולם הגרבצא”ש באור לציון שם כתב שבאופן זה אי”צ בלעך. וע”ע לעיל הע’31.)).

 • Without adjustable settings: Since the heat cannot be adjusted, most Poskim hold that it is compared to a covered flame, (kira grufa u’ktuma) and does not require a blech to allow food to be left on it from before Shabbos (( שו”ת הר צבי או”ח ח”א סי’ קלו, אג”מ ח”ד סי’ עד אות לה, הגרש”ז זצ”ל הובא בשש”כ פ”א הע’ עא, צי”א ח”ח סי’ כו, שו”ת שבט הלוי ח”ה סי’ ל, זו”ש עמ’ 54, ברית עולם הל’ שהייה אות כו, שו”ת תשובות והנהגות ח”א סי’ רז, שו”ת באר משה ח”א קונ’ אלקטריק ס”ב, הגרי”י פישר הובא במאור השבת ח”ד עמ’ קמו, שו”ת אור לציון ח”ב פי”ז אות א.)).

However, some Poskim contend that it is comparable to an uncovered flame (kira she’eina grufa u’ktuma) and must be covered with a blech in order to leave food on it from before Shabbos ((חזו”א הובא בארחות רבינו ח”א עמ’ קב, הגרי”ש אלישיב שליט”א הובא בשבות יצחק עמ’ צה, הגר”נ קרליץ שליט”א הובא בחוט שני עמ’ קיד שלא פלוג רבנן בגזירתם, ועי’ שערי ציון שם ס”ק מו שכתב שאע”פ שיש מקום לדון דאין זה בכלל הגזירה אבל בחזו”א מבואר דחשמל נחשב לאינה גרופה. וסבר הגרי”ש אלישיב שליט”א שבאש חשמל שהיא אש בת קיימא וגם שייך בה שמא יגדיל בכיריים אחרות, הוי בכלל לא פלוג גם כשא”א להגדיל. וכתב בשבות יצחק שם בשם הגרי”ש אלישיב שליט”א שנייר אלומיניום דק לא מהני משום שאין ניכר בו צינון ועוד דמאחר שיש מניחים ניר אלומיניום לשמור על נקיון הפלטה לא מינכר שנתנו לשם מיעוט החום.)).

Crock-pots

Q. May one leave uncooked food in a crock-pot from before Shabbos or must the outer pot be lined with foil to cover the element?

A. Since most crock-pots are heat adjustable, they have the same status as an adjustable hot plate and must be lined with aluminum foil to be considered as having a blech. Some hold that two layers should be used ((שמעתי מהגר”ע אויערבאך שליט”א וכמה פעמים מהגרפ”א פאלק שליט”א.)). In addition, it is preferable that the control knobs also be covered ((שו”ת אגרות משה ח”א סי’ צג ד”ה ולפ”ז.)).

Note:

 • This question addresses only the halacha of שהייה. There may, however, be other problems when using a crock-pot.

 

Ovens

Q. May one leave food in an electric oven from before Shabbos?

A. Our ovens have a status of a “non-covered flame” ((רמ”א סי’ רנג ס”א ומ”ב שם ס”ק כח, משום שפיהם מן הצד ורחבים ביותר. וכ”כ אג”מ ח”ד סי’ עד אות כו כיון שהמאירי כתב בשבת לו: דהיכן דהאויר שולט הוי ככירה וגם משום שיש להם טערמוסטאט שאינו מניח להם להתחמם ביותר.)) (kira she’eina grufa u’ktuma).

The only way to make the oven into a “covered flame” (garuf ve’katum) would be to completely cover the heating elements with thick silver foil or to use an oven insert ((אג”מ ח”ד סי’ עד אות כז.)). Since this is not very practical, any food that is not half cooked (or a third cooked in difficult circumstances) may not be left in the oven from before Shabbos. However, once the food is at least half cooked, it may be left in an oven ((כמש”כ לעיל. סי’ רנג ס”א. ועי’ אור לציון ח”ב פי”ז אות ד שסבר שמספיק לכסות מקום החום מלמטה, ואם מקום החום הוא למעלה (כמו רוב תנורים שלנו) אי”צ לכסות משום שזה לא נכלל בגזירה, אבל טוב להחמיר לכסותו. אולם בשו”ת מנחת יצחק ח”ג סי’ כח חולק ע”ז והביא את החזו”א (סי’ לז ס”ק ט) שאין ההפסק מועיל כלום כיון שהאויר בתוך התנור חם, נחשב ככירה אינו גו”ק. וע”ע בילק”י כרך ח עמ’ רה.)).

As stated above, it is preferable that all food be fully cooked before Shabbos.

 

Note:

 • This halacha applies to leaving food in an oven from before Shabbos ((ועי’ סי’ רנה ס”א בעינן אי חיישינן שמא יחתה במדורה, ולפי הגרש”ז זצ”ל והגרי”ש אלישיב שליט”א הובא בשבות יצחק עמ’ קמח שמותר להדליק מבעו”י תנור חימום חשמל מבלי לעשות בו תיקון להתיר שהייתו ואינו חושש שמא יגדיל בשבת את חום התנור. אבל מי שחושש בעצמו שישכח ויגדיל חום התנור בשבת, ודאי צריך לעשות סייג לעצמו שיזכור ולא יגדיל החום כגון ע”י כיסוי וכיו”ב. (ואגב ע”ש עוד שהביא הבה”ל סי’ רעה ד”ה לאור לענין מנורת חשמל שאין ברור אם בכלל גזירת שמא יטה, והגרי”ש אלישיב שליט”א אמר שיתן על הכפתור פתק שרשום עליו ש”ק).)). However, food may not be returned to an oven on Shabbos unless one uses an oven insert.

Q. What if one has an oven with a “Shabbos mode”?

A. Although the oven operates differently on this mode than the regular mode since it over-rides the thermostat, and the knobs controlling the heat will not be effective, Poskim say we are still concerned that he may cancel the Shabbos mode and adjust the temperature on Shabbos ((ארחות שבת עמ’ סז, מאור השבת ח”ד עמ’ קע. אולם האור לציון ח”ב פי”ג מיקל בזה, וילק”י כרך ה עמ’ רד כתב להקל אף אם מצטמק ויפה לו, אבל נכון להחמיר לרשום על גבי פתק “שבת” ולהניח את הפתק סמוך לכפתורים, והמיקל גם בלי זה יש להם על מה שיסמוכו.)).

Q. Does it help to tape down the knobs of the oven?

A. The Gemorah says that one may leave even partially cooked food if the oven door is “Tuach Betit” – “plastered with clay”. Rashiexplains that if one will want to stoke the coals he will have to remove the clay and while doing so, he will remember that it is forbidden ((וכן פסק הרמ”א בסי’ רנד ס”א שלא כדעת השו”ע שפסק כרמב”ם. ועי’ פרמ”ג במ”ז סי’ רנט ס”ק ג שכתב בדעת רש”י שדוקא טחו היטב מועיל, וכן משמע בגר”ז שדוקא אם יש טירחה לפתוח התנור מהני. אבל לפי החזו”א סי’ לו בסוף משמע שאין ענין דוקא שצריך טירחה, אלא כל שצריך שהות קצת לא חיישינן.)).

However, regarding taping down the knobs, the Poskim say that it is not sufficient, since it can easily be removed ((הגר”נ קרליץ שליט”א בחוט שני עמ’ קכ חולק ע”ז וסובר שזה לא נכלל בטוח בטיט. וע”ע בשו”ת מהרש”ג ח”ב סי’ נ. וכ”כ בס’ חידושי בתרא עמ’ פח בשם הגרח”פ שיינברג שליט”א דאין טירחא בהסירתו. וס’ ארחות שבת עמ’ סט מיקל בזה וצ”ע.)).

Q. What if one removes the knobs from the oven?

A.  Most Poskim hold that it does not help ((הגרש”ז זצ”ל במנחת שלמה ח”ב סי’ לד אות כא משמע שמחמיר בזה, וכן דעת הגרי”ש אלישיב שליט”א הובא במאור השבת ח”ד עמ’ עט, וכן משמע מהגר”נ קרליץ שליט”א בחוט שני עמ’ קכ. אבל הגר”ש וואזנר מיקל בזה הובא בסוף ספר ארחות שבת עמ’ תקטז.)).

Additional Problems Using Ovens on Shabbos

 

Leaving food in an oven even in a permitted manner may involve other halachic issues:

If the oven has a thermostat, opening the door may cause the temperature to increase due to the loss of heat when opening the door. This is the melacha of havara – kindling a fire.

 • Gas Oven – when opening (or closing) the door of a gas oven, the flame tends to move vigorously. This is not a problem on Shabbos, as it doesn’t increase or decrease the strength of the flame, it is simply a change in shape due to the reaction to the new air that enters as the door is opened (or closed). However, opening the door may cause the flame to increase to replace the heat lost.

There are three permitted ways of using this oven on Shabbos ((הובא בזכור ושמור עמ’ 48.)):

 1. Set the oven to go off before the meal begins, so the flame will be off when one wants to open the oven.
 2. A non-Jew can open the door. One may explicitly tell him to open the door even if one is sure that opening the door will cause the flame to increase ((כיון שפסיק רישא מותר באמירה לעכו”ם. תרוה”ד הובא ברמ”א סי’ רנג ס”ה, מג”א שם ס”ק מא.)).
 3. The oven can be set in a way that keeps the flame at the same heat and not thermostatically controlled, thus not affected by the opening of the door.
 • Electric Oven– an electric oven differs from a gas oven in that it has an element that goes on and off during the baking process. This element has the status of fire since it glows red hot ((רמב”ם הל’ שבת פ”יב הל’ א.)). Once the desired temperature is reached, the element goes off, coming on again when the temperature drops.  If one opens the oven door when the element is off, the thermostat will cause the element to switch on and to replace the heat that was lost when the oven was opened. The door may be opened when the element is working since the thermostat will not activate anything.

There are three permitted ways of using this type of oven on Shabbos ((זו”ש שם.)):

 1. Set it before Shabbos that it will go off shortly before the meal.
 2. Open the door only when the element is on (one may be able to tell by looking at the element inside, or by a control light outside of the oven – depending on the type one has)
 3. Ask a non-Jew to open the oven. He may be told explicitly to open the door.

Hot Cupboards

 

Q. May food be left in a hot-cupboard from before Shabbos?

A. Yes. If the food is fully cooked, it may be left inside even if it has an adjustable heat setting. A blech is not required because it can never be used for cooking.

 

Radiators

 

Q. May one leave food on a hot radiator from before Shabbos?

A. Yes, one may leave any food on it from before Shabbos ((אג”מ ח”ד סי’ עד אות לד.)) (unless it is fully wrapped in a towel etc).

 

Hot Water Urns

 

Q. Must the water in the electric urn be fully boiled before Shabbos?

A. Since the heating element in the urn is uncovered, it has a status of an uncovered flame (eino garuf ve’katum) ((הגרי”ש אלישיב שליט”א הובא במאור השבת ח”ד עמ’ עה, זו”ש, ארחות שבת עמ’ עה.)). This means that just as one can leave food that is a third cooked on an uncovered flame from before Shabbos ((כיון דאנן קיי”ל כחנניה מעיקר הדין, רמ”א סי’ רנג ס”א.)), one can leave water that is slightly above yad soledes bo on an uncovered flame – e.g., in an urn. However, as stated above, it is correct for all food to be fully cooked at the onset of Shabbos; thus, the water should be fully boiled before Shabbos ((בה”ל שם. וכ”כ אג”מ ח”ד סי’ עד אות כג, בעל השבט הלוי הובא בקובץ שיח תורה ח”ב כג.)). [See below for other reasons why the water should be fully boiled before Shabbos.]

Q. What if one has no time to heat the water before Shabbos even to yad soledes bo (e.g., he remembered just before Shabbos to heat up water)?

A. The electrical urn may not be left on if the water cannot reach yad soledes bobefore Shabbos ((כיון שאינו אפי’ מאכב”ד, אסור להשהות על כירה שאינו גו”ק (מיחם). וע”ע שו”ת מנחת יצחק ח”ו סי’ כא עוד בענין זה.)). One may however, put water in a kettle and leave it on the blech from before Shabbos even if the water is not yad soledes bo before Shabbos (However, care must be taken not to remove any water from it before it is fully cooked, since this will cause the remaining water to heat faster – see next question).

 

Additional Problems Involved in Using Urns on Shabbos

 

Q. Is there another reason why the water in the urn should be fully cooked?

A. If the water in the urn is not fully boiled, and some water was removed from the urn before it had boiled, this will cause the rest of the water in the urn to cook faster. This applies to all types of urns, whether electric or gas ((הגרש”ז זצ”ל הובא במאור השבת ח”א מכתב כב אות ה, זו”ש.)).

There are two types of electrical urns ((עי’ זו”ש וארח)):

 1. An urn without a thermostat – one can choose to leave it on boil or to just keep warm. If the water was fully boiled, water can be taken from this type of urn whenever one wants, as this will not affect the rest of the water in the urn or the element inside the urn.
 2. An urn with a thermostat – when the water has reached the desired temperature, the heating element shuts off, and when the water cools down, it switches back on again. When water is removed from the urn, air is let inside, and the remaining water in the urn cools slightly, thus causing the heating element to switch back on.

If one has no other urn, it may be used, providing that one removes water from it only when the heating element is on [one may hear a noise or see the red control light on – try it out before Shabbos]. Some Poskim allow water to be removed even from this type of urn whenever one wants.

There may be other types of urns that are available. Each case should be discussed with ones Rav before Shabbos.

Q. Are there any other problems involved in using an electric urn on Shabbos?

A. In the Poskim we find mention of a concern that a utensil of hot water on the flame may become empty and one will come to add water to prevent the utensil from burning. However, since our urns have the tap (faucet) higher than the heating element ensuring that some water will always remain at the bottom, this concern does not apply. Nevertheless, once the water has reached the level of the tap, one should not use any more water by tilting the urn.

Additionally, by removing water from this part of the urn, it may automatically cause the urn to switch off (by means of a safety gadget, so as not to burn out the element).

Food less than half-cooked that was left on an uncovered flame from before Shabbos

Q. What is the halacha regarding food less than half-cooked that was left on an uncovered flame from before Shabbos?

A. We explained earlier that in a case of need one may leave food that has been half cooked on an uncovered flame from before Shabbos, since we are not concerned that he will adjust the heat. However, any food that was not cooked this amount (or less than a third in difficult circumstances) must be removed from the flame before Shabbos began. If the food was not removed from the flame before Shabbos, it must be removed from the flame as soon as one remembers[78].

Q. May one eat from food that was left on an open flame from before Shabbos (and less than a third cooked)?

A. Although any other rabbinic prohibition that was performed on Shabbos inadvertently, may be benefited from, regarding the halachos of shehiya,  Chazal were more stringent, and even if it was done inadvertently, e.g., without knowing it was forbidden, the food may not be eaten on Shabbos.

Furthermore, it may not be eaten [by anyone] after Shabbos until the amount of time passes that it would have taken to cook that food.

 • Ø If the food was placed on the flame originally to be eaten the next morning (e.g., cholent), one may be lenient and eat it.

 

0 replies on “Shabbos – She’hiya – Leaving Food on a Fire from before Shabbos”