For donations Click Here

Don’t Remember if Paid For Bus Ride

לכבוד בית הדין לעניני ממונות.
אני מתגורר בקרית ספר, וחברת האוטובוסים שם שולחת הרבה פעמים קבלני משנה, ישנם מקרים שמשום כך אינם אוספים תשלום עבור הנסיעה, במשך הזמן [כמה שנים] התעוררו אצלי כמה ספיקות בנוגע לתשלום דמי הנסיעה, האם זכרתי לשלם והאם שילמתי מספיק. אודה לכבוד הרבנים אם יורו לי מה לעשות כדי שאוכל לדעת שיצאתי יד”ח.

תשובה:

כל אדם שקיבל חפץ מחבירו ולא שילם את תמורתו חייב לשלם ואם אינו יודע צריך לשלם עד שיצא הספק מליבו, אולם אם לא ברור לו שבכלל לקח את החפץ אינו חייב לשלם אפילו לצאת ידי שמים, וכפי שמבואר בשו”ע (חו”מ סי’ עה סעיף י) “לא תבעו אדם, אלא מעצמו אמר לחבירו: הלויתני, או: הפקדת אצלי, או: גזלתיך, ואיני יודע אם החזרתי לך, פטור. ואם בא לצאת ידי שמים, חייב לשלם. אבל אם אמר: איני יודע אם הלויתני או אם הפקדת אצלי או אם גזלתיך, הואיל ובלא תביעת אדם אמר כן, פטור אף לצאת ידי שמים”.

ומשום כך אם ברור לך שהיו פעמים שנסעת ולא שילמת, או ספק אם שילמת הרי צריך לשלם על אותם פעמים, אך אם הספק האם בכלל היה כזה מקרה אין צריך לשלם.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *