For donations Click Here

Who Could a Cohen Marry

כבוד הרב שלום.
אני כהן בעל תשובה, והגעתי לשלב שאני מעונין להקים בית בעזרת ה’, אלו דברים עלי לברר על הבחורה שמציעים לי כדי שיותר לי להינשא לה.
תודה רבה מראש

תשובה:

ראשית כל אברכך יהי ה’ עמך בכל אשר תעשה

כהן אסור באשה שנתגרשה מבעלה, או שנפטר בעלה בלא ילדים ועשתה חליצה. וכן לאשה שנבעלה בין באונס ובין ברצון לנכרי או למי שאסורה עליו [כאח, אחיין, וכיוצא בזה], הכהן אסור בגיורת שנתגיירה לאחר שהיתה בת שלש שנים וכפי פרטי הדינים המופיעים [בשו”ע אבן העזר סי’ יג]

משום כך אם המיועדת איננה בתולה יש לברר האם לא נאסרה ויש לברר זאת עם הרב שהינך מתייעץ אתו.

Join the Conversation

1 Comment

  1. יש לציין, שהאיסור לכהן להתחתן עם אשה שנבעלה לנכרי או למי שאסורה עליו, כולל בין אם נבעלה כדרכה או אפילו אם נבעלה שלא כדרכה.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *