For donations Click Here

Mezuzah on Furnace Room and Cellar

Question:

Does the door of a furnace room and cellar need a mezuzah?

 

Answer:

Hello,

Storage rooms need a mezuza, therefore a cellar, would need a mezuza.

A furnace room, according to a number of poskim is obligated in mezuza, if people go enter it. See sources.

Best wishes

Sources:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפו סעיף ב “בית התבן, בית העצים ובית הבקר חייבים (במזוזה)”

משנה הלכות (ח”ו סי’ קפ”ז) – “בדבר שאלתו במרתף הבית שאין משתמשין בו תשמיש דירה כי אם שיש שם צינורות המים ותנור ההסקה החשמלית ולפרקים יורדים שם … נראה דחייב במזוזה … אף דאין זה דירתו ממש אבל כיון דזה הוא דרך תשמישתו וצריך האדם שיהיה לו תנור להסיק ולחמם הבית וכן צינורות המים הצריכים לו וא”כ המרתף משתמש תשמיש דירה הצריך לדירתו וזה דרך דירתו ואדרבה הרי הכא חלק גדול מתשמיש דירתו תולה במרתף הנ”ל היינו תנור להסיק הבית והצינורות ואם כי רוב פעולות נעשים שמה ע”י מכונות אוטומטיות אבל בשביל זה לא נסתלק ממנו שם תשמיש דירה שזהו דרך תשמישתו”. שערי המזוזה (פרק ב’ סעי’ י”ד) – “חדר הסקה – חייב במזוזה”. אגור באהליך (פרק ל”ח סעי’ כ”ג) – “אם גם הדיירים נכנסים בו, חייב”). חובת הדר (פרק ב’ הע’ י”ד) – “ונראה שחדר הסקה שנכנס בו בזמנים קבועים להסיק הוי כבית העצים”.

מצד שני אומרים בשם הגריש”א זצ”ל (פסקי הלכות [קרול] סת”ם אות צ”ח, אשרי האיש יו”ד פרק ס”ב אות ח’) – “אבל חדר הסקה, שמכונת ההסקה מחוברת לכותל, זה נחשב כחלק מהכותל, ואם אין מניח שם חפצים ואינו משתמש שימוש נוסף = פטור ממזוזה”. וכן ע’ פתחי שערים (אות קמ”ו) – “חדר העשוי רק בשביל תנור ההסקה לבית, (boiler room), ואין משתמשים בו לשימוש אחר, לכאורה אין חיוב לקבוע שם מזוזה, כיון שאינו עשוי לדירה”.

.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *