For donations Click Here

Fish Gelatin

Question:

1) May kosher ‘fish’ gelatin be eaten together with meat? 2) May it be eaten together with dairy, for those who don’t eat fish with dairy? Thanks.

 

Answer:

Hello,

The use of gelatin is controversial, and although many poskim do not permit using gelatin from non- kosher animals or fish, however if the gelatin is from a kosher fish, although there is controversy about this, according to numerous[1] contemporary poskim it may be eaten together with meat. See sources.

Regarding eating the fish gelatin with milk, almost[2] all poskim say that it is permitted. See sources.

Best wishes

Sources:

[1] הגריש”א זצ”ל (קובץ תשובות ח”ד סי’ צ”ט, ישא יוסף ח”ב יו”ד סי’ י”ז ד”ה והנה, נתיבות הכשרות גליון י”ט סוף עמ’ פ”ה) – “אם כי יש מקום למשקל ולמיטרא בהני מילא שהעלה הגאון בעל אגרות משה זצ”ל להיתרא להשתמש בג’לטין המיוצר מעורות של בהמות טהורות במאכלי חלב, גם אם לא נמלחו העורות. אך זה נראה פשוט העשוים מעורות כעין נייר שאין בו טעם אוכל כלל ומותרים לפי דברי הגאון האגרות משה, מותר למלאות אותם בדגים, וחזי לאיצטרופי מ”ש המג”א סימן קעג סק”א”. (וישמע משה פר’ בהר תשע”ו, גליון קי”ב עמ’ ג’, פר’ וארא תשפ”ב אות ד’) – “פעם שאל הגר”ש גרוס את גאון ישראל הגרי”ש אלישיב זצוק”ל אודות ג’לטין המופק מדגים, האם מותר לאוכלו עם בשר. וענה לו: הלא האחיעזר התיר באכילה אף ג’לטין המופק מדגים טמאים, שמכיון שזה נשתנה לגמרי ממהותו הראשונה לא חשיב כלל מאכלות אסורות. וכל שכן שאין לחוש בזה לסכנה שבאכילת דגים עם בשר”. חשב האפוד (וישמע משה פר’ וארא תשפ”ב אות ד’) – “הגאון רבי אהרן דוד דונר שליט”א אמר לי ששמע מהגאון ר’ העניך פאדווא זצ”ל שהג’לטין אע”פ שהוא מופק מדגים, מכל מקום בתהליך הייצור שלו בטל שמו הראשון ופנים חדשות באו לכאן ואין איסור לערבו ולאוכלו עם בשר”. הגר”ע פריד (וישמע משה פר’ וארא תשפ”ב אות ד’) – “ביאר לי ששאלה זו תלויה במחלוקת הפוסקים … ולמעשה הורה הגר”ע פריד שיש להקל בצירוף כמה טעמים, וביניהם מה שנביא לקמן מדברי הדובב מישרים בשם ספר הקנה שלאחר אלף החמישי בטלה הסכנה בדברים אלו” הגרי”מ שטרן (וישמע משה פר’ וארא תשפ”ב אות ד’). ישיב יצחק (חי”ג סי’ ל”ג  ). Halachically Speaking (שנה ה’ גליון ג’ עמ’ י’).

אמנם מצד שני ראיתי בשם הגאון הרב א. אוירבך שליט”א שמחמיר בזה, וכן הגר”מ שפרן (וישמע משה פר’ וארא תשפ”ב אות ד’) – “אמר לי שאין לסמוך על סברא זו אלא בדיעבד, אבל לכתחילה אין ליתן ג’לטין של דגים בתוך מאכל של בשר”. וע’ גם דף הכשרות (חכ”ב מספר ז’ עמ’ מ”ג), שיש בזה חילוקי דעות בתוך הOU.

 

  1. [2] הגריש”א זצ”ל (תל תלפיות גליון ס”ח עמ’ מ’ אות ער”ב, בנתיב החלב ח”ג עמ’ ל”א אות ט’, אשרי האיש יו”ד פרק ז’ אות ח’, מכון הוראה ומשפט ח”י עמ’ רכ”ה [לשונו מובא לקמן]) – “אחד ממוצרי החלב שבו ג’לטין דגים, אמר רבינו שאין לחוש בו משום סכנתא דדגים בחלב, כיון שנפסל מאכילה בתחילתו”. וכן (בנתיבות ההלכה גליון מ”ו עמ’ שצ”ד) – “מותר לערב ג’לטין דגים עם חלב גם למי שמקפיד על דגים בחלב”. שבט הלוי (מבית לוי בענייני יו”ד עמ’ צ”ו אות ד’, הע’ ו’) – “ובג’לטין מדגים עם חלב אין חשש [דכיון דנשתנה לגמרי אין בזה שום חשש]”. יביע אומר (הרב אברהם יוסף שליט”א בנתיב החלב ח”ה עמ’ מ”ו, הו”ד בילקוט יוסף דפו”ח או”ח סי’ תצ”ד עמ’ תשנ”ב) – “באשר ארי נעשה שואל בענין הכנסת ג’לטין דגים למוצרי חלב, לספרדים ההולכים בעקבות מרן הש”ע שאסור לאכול דגים עם חלב, דעת מרב אבי מו”ר הראש”ל זצ”ל להתיר בשופי, הואיל והג’לטין הוא פנים חדשות לאחר שנעשה כעפר והתבטל, ואפילו בג’לטין העשוי מבהמות רבים הם המתירים הן מרבני האשכנזים והן מרבני הספרדים, ודי לנו להחמיר בג’לטין מצד הכשרות, אך מחמת הסכנה אין מקום להחמיר יותר על המידה, ולכן מותר לערב ג’לטין דגים במוצרי החלב לכתחילה, ואף בכשרות מהדרין כך הדין”. אבני הלוי (ח”א יו”ד סי’ א’) – “מותר לכתחילה לעשות ולאכול עוגת גבינה שמעורבת בחומר הג’אלתין של דגים טמאים וכ”ש של דגים טהורים. וכן ה”ה שמותר לאכול שאר מוצרים חלביים שמעורב בהם ג’אלתין בלא שום חשש כלל ועיקר”. ילקוט יוסף (דפו”ח או”ח סי’ תצ”ד עמ’ תשנ”ב, ממזרח וממערב פרק כ’ הע’ י”ז, מכתב סוף הס’ אות כ”ג) – “שאלה: האם ג’לטין של דגים עם לבן (יוגארט) הוי בכלל המנהג שלא לאכול חלב ודגים (ראיתי בחנות שיש דבר כזה הנקרא ‘פרוף’). תשובה: מותר”. ישא יוסף (ח”ב יו”ד סי’ י”ז, נתיבות הכשרות גליון י”ט עמ’ פ”ג) – “שג’לטין שמקורו מדגים מותר להשתמש בו בבשר, ואצ”ל לחלב, דחשש תערובת חלב בדגים קיל טפי”. אוהב ציון (ח”א יו”ד סי’ ב’) – “העולה מכל הלין מילי, שגם לספרדים ההולכים אחר תורתו של מרן הב”י יש אפשרות לאכול מן מוצרי החלב אשר מעורב בהם ג’לטין דגים. וכן העלה בשו”ת אבני לוי הנד”מ (חיו”ד סי’ א)”. הרי”א כהן (מכון הוראה ומשפט ח”י עמ’ רכ”ה) – “שאלתי למו”ר הגרש”ק שליט”א והסכים על ידי להתיר, ואמר שכבר שאל למרן הגריש”א זצ”ל בנוגע לגלטין דגים בבשר, ואמר לו שכיון שנשתנה צורתו כ”כ, שוב אין בזה משום סכנה”. השולחן כהלכתו (סי’ י”ב סוף סעי’ י’). תורת מאיר (יו”ד סי’ א’) – “תשובה: אף לכתחילה מותר לבני ספרד לאכול עירוב ג’לטין – דגים במאכלים חלביים, ומותר אף לערבם יחד לכתחילה”. הר”ד רוזין (ישורון גליון ל”ו עמ’ תרנ”ח, שיעורי ליל שבת ח”ב עמ’ נ”ד).
    • א) המחמירים הגר”מ אליהו זצ”ל (החלב ומוצריו וכשרותם עמ’ שי”א הע’ מ”ח, עמ’ שכ”א אות ח’) – “שיש להחמיר בכך ולא לאוכלו לנוהגים להחמיר שלא לאכול דגים עם חלב”. הגר”ע אויערבאך שליט”א.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *