בדבר מקרה שאירע אצלם שאשה טבלה, ואח”כ ראתה שנשארה לה שערה אחת שרצתה להוריד, וגילחה אותה אחר הטבילה, האם עלתה לה טבילה.

הפוסקים דנו בדין כעי”ז, לגבי כלות שנוהגות להסיר את כל השיער לאחר החתונה, האם שערותיהן נחשבות כחציצה בטבילה, ולמעשה אמרו דכיון שעתה אינה רוצה להורידם, אי”ז חציצה, ורק במקום שמיד אחר הטבילה רוצה לגלח שערותיה הוי חציצה, אבל במקום שיש הפסק מעשה (וכגון שם דהבעילת מצוה מפסיקה בין הטבילה לגילוח) אי”ז חציצה. יעויין בפת”ש יו”ד קצ”ח סקי”ב.

אמנם בנידון זה שנשארה לה שערה אחת שבדעתה לגלחה אלא ששכחה, הדין נוטה דהוי חציצה ותחזור ותטבול.

2 Responses to “חציצה בטבילה”

  1. is a women allowed to go in the cemetery during the 7 cleaning days?

    • A woman should preferable not go to the cemetary until she has immersed in the mikvah (Chayei Adam, end of Kelal 3; Mishnah Berurah 88:7). A similar ruling is also mentioned in Pischei Teshuvah (195:19-20) in the name of Chamudei Daniel, though it is possible that the intention is only for the first days of the menstrual cycle. However, some are lenient in the seven “cleaning days,” especially with regard to visiting graves of the righteous. In times of need, one may be lenient concerning this custom (glosses to Orchos Chaim 88, in the name of Chemdas Moshe 62).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *